Quattro is an exclusive importer of contemporary furniture lighting and objects since 1977

Privacy policy

Beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 

U kunt de website van Quattro Benelux raadplegen zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Sommige pagina’s kunnen echter voorbehouden zijn voor bezoekers die zich vooraf registreren of bepaalde persoonsgegevens en informatie verstrekken. Deze informatie en gegevens zijn bedoeld om ons in staat te stellen:

• te antwoorden op uw vraag om informatie, of
• om u het gevraagde goed of de gevraagde dienst te leveren, of
• om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en/of nieuwe producten en diensten.

Anderzijds kan Quattro Benelux ook cookies plaatsen op uw computer of mobiele apparaat (smartphone, tablet, enz.). Cookies zijn kleine bestanden die de server van Quattro Benelux installeert op de harde schijf van uw computer of op andere mobiele apparaten (smartphones, tablets, enz.). Cookies worden gebruikt om bepaalde gegevens permanent of tijdelijk op te slaan. Meer informatie over dit onderwerp vindt u onder de titel ‘Cookiebeleid’.


1 Onze verbintenis om uw persoonsgegevens te beschermen

Wij weten dat respect voor de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens essentieel is voor het behoud van uw vertrouwen. Wij hanteren procedures om uw gegevens te beschermen tegen elke poging tot ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking.

2 Onze verbintenis wat betreft het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij bieden u voortdurend bijgewerkte preventie- en beschermingsoplossingen dankzij een diepgaande analyse van de risico’s waarmee u wordt geconfronteerd. Hiervoor verzamelen wij uw persoonsgegevens en gebruiken wij deze conform de wet.

Wij hebben procedures en contractuele bepalingen opgesteld om al onze werknemers, commercieel vertegenwoordigers, consultants en dienstverleners te verplichten tot geheimhouding van uw gegevens.

Onze klanten kunnen ons de persoonlijke informatie geven die wij nodig hebben om hen onze diensten en producten aan te bieden die zij specifiek nodig hebben.

Wij beschouwen onszelf als de bewakers van deze gegevens. In sommige gevallen kunnen wij in samenwerking met andere bedrijven producten aanbieden aan onze klanten, maar alleen als we ervan overtuigd zijn dat deze producten een echte toegevoegde waarde hebben voor onze klanten.

De gegevens die via deze website of via telefoongesprekken worden verzameld, kunnen, maar zijn niet beperkt tot, uw voor- en achternaam, thuisadres, e-mailadres, telefoonnummer,BTW nummer en andere identificerende informatie bevatten.

Quattro Benelux zal echter geen gevoelige gegevens opslaan of verwerken via deze website. Onder “gevoelige gegevens” wordt verstaan persoonsgegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, alsmede de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met als doel een natuurlijke persoon als uniek te identificeren, gegevens inzake de gezondheid of gegevens inzake het seksuele leven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

3 Doel van de gegevensverwerking – Vrijwillig karakter

Uw persoonsgegevens worden via deze website meegedeeld met het oog op het adverteren en promoten van de door Quattro Benelux aangeboden producten en diensten, marktonderzoek, statistische en actuariële studies, klantenbeheer en, indien van toepassing, het voorstellen, onderhandelen, afsluiten en uitvoeren van de door Quattro Benelux aangeboden contracten.

De mededeling van uw persoonsgegevens gebeurt op vrijwillige basis in het stadium van de reclame en promotie voor de producten en diensten aangeboden door Quattro Benelux, tijdens marktonderzoek, statistische en actuariële studies en klantenbeheer.

De mededeling van uw persoonsgegevens zoals uw thuisadres, uw e-mailadres, uw persoonlijke status, uw bankrekening, enz. is echter een noodzakelijke voorwaarde voor het voorstellen, het onderhandelen, het afsluiten en het uitvoeren van de door Quattro Benelux aangeboden diensten. In het laatste geval worden de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens beheerd door de toepasselijke contractuele voorwaarden van Quattro Benelux.

4 Gegevensverwerking voor direct marketingdoeleinden

Quattro Benelux kan uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden (commerciële acties, gepersonaliseerde reclame, profilering, matching van gegevens, bekendheid, enz.), om de kennis van uw persoon en uw behoeften te verbeteren, om u te informeren over haar activiteiten, producten en diensten en om u commerciële aanbiedingen te sturen.

Om de meest geschikte diensten te kunnen aanbieden in het kader van direct marketing kunnen deze persoonsgegevens worden meegedeeld aan bedrijven en/of personen die optreden als onderaannemer of dienstverlener ten gunste van Quattro Benelux.

Een dergelijke verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van Quattro Benelux die de ontwikkeling van haar economische activiteit inhouden. In dit geval kan deze verwerking worden gebaseerd op de toestemming van de betrokkene.

5 Bewaartermijn van de gegevens

Quattro Benelux kan uw persoonlijke inloggegevens voor een periode van 12 maanden opslaan en verwerken. Deze bewaartermijn begint bij de laatste keer dat u hebt ingelogd. Dit geldt ook voor persoonsgegevens die door middel van cookies worden opgeslagen.

Andere gegevens die worden verwerkt in het kader van de doelstellingen bepaald in andere, al dan niet contractuele documenten mogen gedurende andere termijnen worden bewaard.

6 Vertrouwelijkheid

Quattro Benelux heeft alle noodzakelijke maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen en zich te beschermen tegen niet geoorloofde toegang, misbruik, wijziging of verwijdering daarvan. Quattro Benelux hanteert hiervoor normen inzake veiligheid en permanente service en beoordeelt regelmatig zowel het beveiligingsniveau van haar processen, systemen en applicaties als die van haar partners.

7 Recht op toegang, rechtzetting, verwijdering, beperking en verzet – overdraagbaarheid van gegevens

U kunt:

• van Quattro Benelux bevestiging krijgen dat uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dit het geval is, toegang krijgen tot die gegevens;
• uw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, verbeteren en, indien nodig, aanvullen;
• onder bepaalde omstandigheden uw persoonsgegevens laten wissen;
• de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden beperken;
• om redenen die verband houden met een bijzondere situatie, bezwaar aantekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens op grond van de gerechtvaardigde belangen van Quattro Benelux;
• bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, met inbegrip van het opstellen van profielen voor direct marketingdoeleinden;
•niet het voorwerp zijn van een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die voor u belangrijke gevolgen hebben; indien een dergelijke geautomatiseerde verwerking noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst, hebt u echter het recht om menselijk ingrijpen van Quattro Benelux te verkrijgen, uw standpunt uit te drukken en de beslissing van Quattro Benelux te betwisten;
• uw door u aan Quattro Benelux verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gebruikelijk en door een machine leesbaar formaat ontvangen; deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking doorgeven, wanneer (i) de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming of ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst en (ii) de verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde processen; en verkrijgen dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar een andere worden overgemaakt, voor zover dat technisch mogelijk is;
• uw toestemming te allen tijde intrekken, onverminderd de verwerking die rechtmatig vóór de intrekking daarvan heeft plaatsgevonden, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming is gebaseerd.

Quattro Benelux contacteren

• U kan contact opnemen met de data privacy officer van Quattro Benelux om uw rechten uit te oefenen via de volgende adressen, door gewone post of e-mails met een kopie van uw identiteitskaart of van andere identeitsdocument :

DPO – Quattro Benelux
Altenaken 11
3320 Hoegaarden
België
quattro@quattro-bnlf.com

• Quattro Benelux behandelt de aanvragen binnen de wettelijke termijnen. Tenzij het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, is voor de behandeling van de verzoeken geen betaling vereist.

Klacht indienen

Indien u van mening bent dat Quattro Benelux niet voldoet aan de voorschriften ter zake, wordt u verzocht eerst contact op te nemen met Quattro Benelux.
U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het volgende adres:
Persstraat 35
1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
commission@privacycommission.be
U kunt ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van uw woonplaats.

8 Cookiebeleid

Wanneer u deze website bezoekt, maakt Quattro Benelux gebruik van cookies om het gebruik van de website door bezoekers te verbeteren (bijvoorbeeld door de taal te onthouden) en om statistieken te verzamelen over het surfgedrag van bezoekers op onze website.

Cookies zijn kleine bestanden die op uw harde schijf of mobiele apparaat worden opgeslagen en waarmee wij bepaalde informatie over uw bezoek kunnen opslaan, die we bij een volgend bezoek kunnen lezen. Cookies kunnen uw browser herkennen wanneer u onze website bezoekt (‘sessiecookie’) of bij toekomstige herhaaldelijke bezoeken (‘permanente cookie’). De aanwezigheid van cookies voorkomt dat u uw taalvoorkeuren opnieuw moet invoeren (navigatietaalkeuze).

De server van Quattro Benelux kan alleen zelf geplaatste cookies lezen; hij heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiele apparaat. Cookies worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat, in het geheugen van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke versleutelde code.
Deze informatie wordt 12 maanden bewaard.

U kunt het opslaan van cookies op uw computer of mobiele apparaat voorkomen door uw browser te configureren (raadpleeg hiervoor de online helppagina van uw webbrowser). U kunt de cookies die op uw computer of mobiele apparaat zijn opgeslagen ook verwijderen.

 

Politique en matière de protection de la vie privée

 

Vous pouvez consulter le site web de Quattro Benelux sans communiquer vos données à caractère personnel. Toutefois, certaines pages peuvent être réservées aux visiteurs qui, au préalable, s’inscrivent ou fournissent certaines données à caractère personnel et certaines informations. Ces informations et ces données sont destinées à nous permettre :

• de répondre à votre demande d’information, ou
• de vous fournir le bien ou service demandé, ou
• de vous tenir informé(e) de nos activités et/ou nouveaux produits et services.

D’autre part, Quattro Benelux peut également placer des cookies sur votre ordinateur ou sur votre appareil portable (smartphone, tablette, etc.).

Les cookies sont de petits fichiers que le serveur de Quattro Benelux installe sur le disque dur de votre ordinateur ou sur d’autres appareils mobiles (smartphones, tablettes, etc.). Les cookies permettent de mémoriser certaines de vos données manière permanente ou temporaire. Vous trouverez plus d’informations sous le titre « Politique en matière de cookies »

1 Notre engagement à protéger vos données à caractère personnel 

Nous savons que le respect de la confidentialité des données à caractère personnel est essentiel pour conserver votre confiance et nous avons donc mis en place des procédures destinées à protéger vos données contre toute tentative d’utilisation ou de divulgation non autorisée.

2 Notre engagement quant à l’utilisation de vos données à caractère personnel

Nous vous offrons des solutions approfondies des risques auxquels vous êtes confrontés. Pour ce faire, nous recueillons vos données à caractère personnel et les utilisons dans le respect de la loi.

Nous avons établi des procédures et des dispositions contractuelles pour exiger de tous nos collaborateurs, représentants commerciaux, conseillers et prestataires de services qu’ils préservent la confidentialité de vos données.

Nos clients peuvent nous confier des données à caractère personnel qui nous sont nécessaires pour leur proposer nos services et nos produits. Nous nous considérons comme les gardiens de ces données.

Nous pouvons dans certains cas proposer des produits à nos clients en collaboration avec d’autres entreprises, mais seulement lorsque nous sommes convaincus que ces produits représentent une réelle valeur ajoutée pour nos clients.

Les données récoltées par le biais de ce site ou dans le cours d’entretiens téléphoniques peuvent être, entre autres, votre nom et votre prénom, votre domicile, votre adresse mail, votre numéro de téléphone, votre numéro TVA,  ainsi que toutes autres données d’identification. Quattro Benelux n’enregistrera et ne traitera toutefois aucune donnée sensible par le biais de ce site.

Par « données sensibles », il y a lieu d’entendre les données personnelles qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique.

3 Finalité des traitements des données – Caractère volontaire 

La communication de vos données personnelles, par le biais de ce site, est réalisée en vue de la publicité et de la promotion des produits et des services proposés par Quattro Benelux, de l’étude de marchés, d’études statistiques et actuaires, de gestion de la clientèle, ainsi que, le cas échéant, de la proposition, de la négociation, de la conclusion et de l’exécution des contrats et des services  proposés par Quattro Benelux.

La communication de vos données personnelles se fait sur une base volontaire au stade de la publicité et de la promotion des produits et des services proposés par Quattro Benelux, de l’étude de marchés, d’études statistiques et actuaires, de gestion de la clientèle.

La communication de vos données personnelles telles que votre identité votre domicile, votre adresse e-mail, votre statut personnel, votre compte bancaire etc., constitue toutefois un préalable nécessaire à la proposition, la négociation, la conclusion et l’exécution des contrats et des services de communications électroniques proposés par Quattro Benelux.

Dans ce dernier cas, l’enregistrement et le traitement de vos données personnelles seront régis par les conditions contractuelles applicables de Quattro Benelux.

4 Traitement des données à des fins de marketing direct 

Quattro Benelux pourra traiter vos données personnelles à des fins de marketing direct (actions commerciales, publicités personnalisées, profilage, couplage de données, notoriété, …), en vue d’améliorer la connaissance de votre personne et de vos besoins et en vue de vous informer de ses activités, produits et services et de vous adresser des offres commerciales.

En vue d’offrir les services les plus appropriés en relation avec le marketing direct, ces données à caractère personnel peuvent être communiquées à des entreprises et/ou à des personnes intervenant en qualité de sous-traitants ou de prestataires de service au bénéfice de Quattro Benelux.

Ces traitements sont nécessaires aux intérêts légitimes de Quattro Benelux consistant dans le développement de son activité économique. Le cas échéant, ces traitements peuvent être fondés sur le consentement de la personne concernée.

5 Délai de conservation des données 

Quattro Benelux pourra conserver et traiter vos données personnelles de connexion pendant une durée de 12 mois. Ce délai de conservation prend cours à dater de la dernière connexion. Il s’applique également aux données personnelles enregistrées au moyen de cookies.

Les autres données, traitées dans le cadre des finalités définies dans d’autres documents, contractuels ou autres, pourront être conservées pendant des durées différentes.

6 Confidentialité 

Quattro Benelux a pris toutes les mesures nécessaires afin de préserver la confidentialité des données à caractère personnel et afin de se prémunir contre tout accès non autorisé, toute mauvaise utilisation, modification ou suppression de celles-ci.

A cette fin, Quattro Benelux suit les standards de sécurité et de continuité de service et évalue régulièrement le niveau de sécurité de ses processus, systèmes et applications ainsi que ceux de ses partenaires.

7 Droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition – portabilité des données 

Vous pouvez 

• obtenir de Quattro Benelux la confirmation que des données à caractère personnel vous concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, accéder à ces données ;
• faire rectifier et, le cas échéant, de faire compléter vos données à caractère personnel qui sont inexactes ou incomplètes ;
• faire effacer ses données à caractère personnel dans certaines circonstances; • de faire limiter le traitement de vos données à caractère personnel dans certaines circonstances ;
• vous opposer, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel fondé sur les intérêts légitimes de Quattro Benelux;
• vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel à des fins de marketing direct, y compris au profilage effectué à des fins de marketing direct ;
• ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques vous concernant ou vous affectant de manière significative ; toutefois, si ce traitement automatisé est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat, d’exprimer votre point de vue et de contester la décision de Quattro Benelux;
• recevoir vos données à caractère personnel que vous avez fournies à Quattro Benelux, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine ; de transmettre ces données à un autre responsable du traitement, lorsque le traitement de vos données à caractère personnel est fondé sur votre consentement ou pour les besoins de l’exécution d’un contrat et le traitement est effectué à l’aide de procédés automatisés ; et obtenir que vos données à caractère personnel soient transmises directement d’un responsable du traitement à un autre, lorsque cela est techniquement possible ;
• retirer votre consentement à tout moment, sans préjudice des traitements effectués de manière licite avant le retrait de celui-ci, lorsque le traitement de vos données à caractère personnel est fondé sur votre consentement.

Contacter Quattro Benelux 

• Vous pouvez contacter Quattro Benelux pour exercer vos droits par courrier postal daté et signé ou par e-mail, accompagné d’une photocopie recto verso de la carte d’identité ou de tout autre document prouvant officiellement votre identité, adressé à :

DPO – QUATTRO BENELUX
Altenaken 11
3320 Hoegaarden
BELGIQUE
quattro@quattr-bnlf.com

• Quattro Benelux traitera les demandes dans les délais prévus par la loi. Sauf demande manifestement infondée ou excessive, aucun paiement ne sera exigé pour le traitement de ses demandes.

Introduire une plainte 

Si vous estimez que Quattro Benelux ne respecte pas la règlementation en la matière, vous êtes invité(e) à contacter Quattro Benelux en priorité.


Vous pouvez aussi introduire une réclamation auprès de l’Autorité de Protection des Données Personnelles à l’adresse suivante :
Rue de la Presse, 35
1000 Bruxelles
Tél. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
commission@privacycommission.be


Vous pouvez également déposer une plainte auprès du tribunal de première instance de votre domicile.

8 Politique en matière de cookies 

Lors de votre visite sur ce site web, Quattro Benelux utilise des cookies afin d’améliorer l’utilisation du site pour les visiteurs (par exemple en retenant le choix de la langue) et de constituer des statistiques relatives au comportement de navigation des visiteurs de notre site web.

Les « cookies » sont des petits fichiers stockés sur votre disque dur ou sur votre appareil mobile qui nous permettent d’enregistrer certaines informations relatives à votre visite, et que nous pouvons lire lors d’une visite ultérieure. Ils permettent de reconnaître votre navigateur lors de votre visite sur notre site web (‘cookie de session’) ou lors de futures visites répétées (‘cookie permanent’). La présence des cookies vous évite, notamment, de devoir réintroduire vos préférences linguistiques (choix de la langue de navigation).

Le serveur de Quattro Benelux ne peut lire que les cookies qu’il a lui-même placés ; il n’a pas accès aux autres informations se trouvant sur votre ordinateur ou sur votre appareil mobile. Les cookies sont stockés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile, dans le répertoire de votre navigateur. Le contenu d’un cookie se compose en général du nom du serveur qui a placé le cookie, d’une date d’expiration et d’un code chiffré unique.

La durée de conservation de ces informations est de 12 mois.

Vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de « cookies » dans votre ordinateur ou sur votre appareil portable en configurant votre navigateur (veuillez pour ce faire vous référer à l’aide en ligne de votre navigateur web). Vous pouvez également supprimer les cookies enregistrés sur votre ordinateur ou votre appareil portable.

 

PRIVACY POLICY

 

You can browse the Quattro Benelux website without disclosing your personal data. However, certain pages may be reserved for visitors who register beforehand or provide certain personal data and information. This information and data is intended to enable us to do one or more of the following:

• respond to your request for information
• to provide you with the goods or service requested
• to keep you informed about our activities and/or new products and services.

On the other hand, Quattro Benelux can also install cookies on your computer or mobile device (smartphone, tablet, etc.). Cookies are small files that the Quattro Benelux server installs on the drive on your computer or mobile device (smartphones, tablets, etc.). Cookies can store some of your data permanently or temporarily. You can find more information about this under the title “Cookie Policy”

1 Our commitment to protecting your personal data

We know that respect for the confidentiality of personal data is essential to maintain your trust and we have therefore set up procedures to protect your data against any attempt of unauthorized use or disclosure.

2 Our commitment in regard to use of your personal data

We offer you prevention and protection solutions that are constantly updated thanks to in-depth analysis of the risks you face.

To that end, we collect and use your personal data in compliance with the legislation.

We have established procedures and contractual arrangements to require all our associates, sales representatives, consultants and service providers to maintain confidentiality in regard to your data.

Our customers can entrust us with the personal data that we require in order to sell them . We see ourselves as guardians of this data.

The data collected through this site or during phone conversation may include information such as your name and surname, home address, email address, telephone number, Vat-number, login details and any other identification data. Quattro Benelux will not record or process sensitive data through this site. In this context, “Sensitive data” means personal data that reveals racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, and processing genetic or biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, health data or data relating to the sex life or sexual orientation of a natural person.

3 Purpose of data processing – Voluntary nature

Communication of your personal data through this site is done for the purpose of advertising and promoting the products and services offered by Quattro Benelux, market research, statistical and actuarial studies, customer management and, where appropriate, the proposal, negotiation, conclusion and execution of contracts and services offered by Quattro Benelux.

Communication of your personal data is on a voluntary basis where it concerns advertising and promotion of the products and services offered by Quattro Benelux, market research, statistical and actuarial studies and customer management.

Communication of your personal data such as your identity home address, e-mail address, personal status, your bank account, etc., is however a necessary precondition for proposal, negotiation, conclusion and execution of contracts and invoices offered by Quattro Benelux. In the latter case, registration and processing of your personal data is covered by the applicable Quattro Benelux terms and conditions.

4.Data processing for direct marketing purposes

Quattro Benelux may process your personal data for direct marketing purposes (commercial actions, personalized advertising, profiling, data linkage, brand awareness, etc.), with the aim to improve the knowledge about you and your needs, to inform you of its activities, products and services, and to send you commercial offers. We never share your data with other companies and intermediaries of Quattro Benelux for direct marketing with similar purposes.

In order to provide the most appropriate services regarding direct marketing, such personal data may be communicated to companies and/or persons acting as subcontractors or service providers working on behalf of Quattro Benelux, other companies or intermediaries of Quattro Benelux.

These processes are necessary for legitimate Quattro Benelux interests that are consistent parts of development of its economic activity. Where appropriate, these processes may rely on consent from the person concerned.

5 Data retention period

Quattro Benelux may store and process your personal login details for a period of 12 months. This retention period starts from the date of the last log in. It also applies to personal data stored in cookies.

Other data processed in the context of the purposes defined in other documents, contractual or otherwise, may be kept for different periods.

6 Confidentiality

Quattro Benelux has taken all necessary measures to protect the confidentiality of personal data and to guard against unauthorized access, misuse, modification or deletion.

To this end, Quattro Benelux follows the standards of security and continuity of service, and regularly assesses the level of security of its processes, systems and applications as well as those of its partners.

7 Right of access, rectification, deletion, limitation and opposition – data portability

You have the right to :

• obtain from Quattro Benelux, confirmation that personal data about you are or are not being processed and, if so, when they are, and to access this data;
• correct the data and, where appropriate, have your personal data completed if it is inaccurate or incomplete;
• delete personal data in certain circumstances;
• impose limitations, in certain circumstances, on processing data that is of a personal nature;
• oppose, for reasons relating to the particular situation, personal data processing based on the legitimate interests of Quattro Benelux;
• oppose the treatment of your personal data for direct marketing purposes, including profiling for direct marketing purposes;
• opt for exclusion from being the subject of a decision based exclusively on automated processing, including profiling, which produces legal effects that concern you or significantly affect you.
• receive personal data that you have provided to Quattro Benelux in a structured, commonly used, machine-readable format; to transmit this data to another person or institution responsible for processing it in cases when (i) processing your personal data relies on your consent or for the purposes of selling our products and (ii) the processing is carried out with the aid of an automated process; and to have your personal data transmitted directly from one responsible person or institution to another where technically possible;
• withdraw your consent at any time, without prejudice to lawful processing prior to the withdrawal of said consent, when processing your personal data relies on your consent.

Contacting Quattro Benelux

• To exercise these rights, you can contact the Quattro Benelux data privacy officer at the following addresses by standard mail or by-mail, with a copy of your ID-card or other identity document

DPO – Quattro Benelux
Altenaken 11
3320 Hoegaarden
Belgium
quattro@quattro-bnlf.com

• Quattro Benelux will process the requests within the deadlines provided for in the legislation. Unless there is a manifestly unfounded or excessive request, no payment will be required for processing these requests.

Submitting a complaint
If you believe that Quattro Benelux does not comply with the relevant regulations, please contact Quattro Benelux and inform us first.


You can also lodge a complaint with the Belgian Personal Data Protection Authority at the following address:
Rue de la Presse, 35
1000 Brussels
Tel: + 32 2 274 48 00
Fax: + 32 2 274 48 35
commission@privacycommission.be
You can also file a complaint with the Court of First Instance in your home area.

8.Cookie Policy

During your visit to this website, Quattro Benelux uses cookies to improve the use of the site for visitors (for example by retaining the choice of language) and to compile statistics relating to visitors’ browsing behaviour on our website.

“Cookies” are small files stored on your hard drive or on your mobile device that allow us to record certain information about your visit, which we can then read during subsequent visits. They allow browser recognition during your visit to our website (‘session cookie’) or during future, repeat visits (‘permanent cookie’). A notable example is that an installed cookie will save you having to reintroduce your language preferences (choice of the navigation language).

The Quattro Benelux server can only read the cookies that it has placed itself; it does not have access to other information on your computer or on your mobile device. Cookies are stored on your computer or mobile device in your browser directory. The content of a cookie typically consists of the name of the server that placed the cookie, an expiry date, and a unique encrypted code.
The shelf life of this information is 12 months.

You may block installation of “cookies” on your computer or mobile device by configuring your browser (please refer your browser’s online help). You can also delete cookies stored on your computer or mobile device.